ERGONATUR

Socialt arbejde i naturen

- vi gør det målrettet!

Aktiviteter i naturen, ideer og inspiration, faglige drøftelser, udfordringer og læring - lige til at tage med hjem og gå igang.

Vi har en stor erfaring i at undervise i emner inden for det målrettede arbejde, at arbejde med individuelle mål i grupper og at sikre sammenhæng i indsatsen mellem bestiller og udfører.

Som noget nyt er vi begyndt at arbejde med naturen som rum for aktiviteter, der styrker den mentale sundhed og ikke mindst hvordan naturen kan understøtte borgerens egen recoveryproces.

 

Vi arbejder ud fra et sociologisk perspektiv til rehabilitering og bruger sociologien til at forstå, hvordan mennesket udvikler sig gennem deltagelse i aktiviteter i sociale sammenhænge. Vi underviser i at anvende gruppen som et redskab til borgerens aktive inddragelse i sociale interaktioner, for der igennem at styrke den individuelle recoveryproces.

 

Vi sætter fokus på, hvorfor naturen har sin egen påvirkning af recoveryprocessen, og hvordan vi kan tilrettelægge aktiviteter, der understøtter denne.

ophold for dig der gerne vil forebygge at din stress udvikler sig. Du kører måske i et lidt for hurtigt gear, du er måske træt og har lyst til at sygemelde dig, du har eventuelt arbejdet for meget i en periode.

Kontakt os og lad os sammensætte et kursusprogram, specialdesignet med jeres udviklingsmål som grundlag.

Idegrundlag.

Tiden med Corona har øget vores opmærksomhed på naturen. Mange har fået nye oplevelser med at bruge naturen og har fået erfaringer med den mentale ro, naturen giver os.

 

Vi ved, både fra almen viden og nyeste forskning, at naturen gør noget godt for os.

Forskningen viser, at ophold i naturen øger produktionen af endorfiner, og at dette har en positiv indflydelse på vores velbefindende. Helt konkret kan ophold i naturen være med til at styrke vores handlekompetencer, øge livskvaliteten, give større robusthed og egenomsorg.

Når vi kobler denne viden med opmærksomhedstræning, kropsbevidsthed og gruppedynamik, kan vi opleve en synergi i den enkelte borgers recoveryproces.

Vi anvender forskellige tilgange til naturen. Feks. den rationelle, den bevægende, den berørende og den sanselige tilgang.

 

Vi tilrettelægger kurset med den forudsætning, at personalet tilrettelægger gruppeaktiviteter i hverdagen, eller har et ønske om dette. Vores grundtanke er, at vi kan hjælpe os selv og hinanden ved at dele følelser og oplevelser med hinanden, ved at sammenligne holdninger og erfaringer, ved at støtte hinanden i at eksperimentere, løbe en risiko og ændre, ved at udveksle ideer og løsninger, ved at give hinanden modforestillinger og ved at udvikle personlige forhold indbyrdes (inspireret af Heap,2005)

 

Nye erfaringer og inspiration til at anvende nye metoder.

Vi har fået tilbagemeldinger fra mange kommuner, om at dette forår og Coronatiderne har vist, at borgerne har taget naturen i brug. Flere kommuner fortæller, at borgerne har taget initiativer til at komme ud og være sammen med andre i naturen. De har på eget initiativ arrangeret gåture eller mødt hinanden i mindre grupper i parker o. lign.

Naturen kalder på at blive brugt

Det er oplagt at gribe muligheden og borgernes motivation for at komme ud, men det kan være vanskeligt for medarbejderne at se, hvordan der kan arbejdes målrettet med de individuelle mål.

 

Måske kan I genkende nogle af følgende erfaringer:

 

  • God erfaring med at bruge naturen, men ofte bliver det til impulsive ture ud af huset, en gåtur med den enkelte, et tændt bål i haven, mens formålet og den individuelle proces går op i røg.

  • Medarbejdere har færdigheder i at arbejde med gruppeaktiviteter i naturen, f.eks. motion og forskellige former for fysisk træning, men de individuelle mål bliver ikke inddraget.

  • Manglende dokumentation af det målrettede arbejde med aktiviteterne i naturen.

  • Ønske om inspiration til hvordan man kan arbejde med borgerens meget forskellige mål med naturen som rum og udgangspunkt for arbejdet.

 

 

Arbejdspladstilrettelagte kurser.

Vi planlægger selvfølgelig jeres kursus med udgangspunkt i den erfaring og de ønsker for læring I har, men følgende kan være et eksempel på en kursusbeskrivelse.

 Eksempel på et kursus

Formål.

Få viden og redskaber til at arbejde med naturen som rum for det målrettede arbejde, både individuelt og i grupper.

Målgruppe.

Medarbejdere der arbejder som bostøtte, mentor eller vejleder.

Indhold og mål.

1.    At kursisterne tilegner sig konkrete ideer til, hvordan der kan arbejdes med individuelle mål med naturen som rum.

Kurset tager afsæt i de konkrete delmål den enkelte medarbejder har i forhold til sine borgere. Der medbringes f.eks. 5 eksempler på delmål til kurset.
Under kurset vil medarbejderen få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med disse mål ud fra gruppeaktiviteter i naturen. Herunder hvordan aktiviteten kan tilrettelægges og gradueres, så flest mulige kan arbejde med deres mål, samtidig med at gruppens ressourcer og dynamik bringes i spil.
Medarbejdernes viden og erfaring omkring arbejdet med grupper inddrages.
Det kan f.eks. være mål der omhandler fastholdelse i praktik, fremmøde, struktur på dagen, indkøb, madlavning, forbedre evner og lyst til at være sammen med andre, håndtering af forskellige angstproblematikker, tage ansvar for eget liv, reducere selvskadende adfærd, håndtering af stemmer eller sindstilstande mm.

2.    At kursisterne får viden og bliver inspireret af det særlige, der er ved at bruge naturen som rum for personlig udvikling. 

Ved forskellige øvelser demonstrerer vi, hvordan naturen har indflydelse på den spontane opmærksomhed, og hvordan naturen kan være redskab til at arbejde med eksempelvis de forskellige KRAM-faktorer og borgernes mentale sundhed.
Vi arbejder med den narrative praksis, og viser hvordan naturen kan være en samtaleplatform, hvor den enkelte kan få inspiration til at skabe nye fortællinger om eget liv. Fortællinger, der kan bruges som afsæt for nye handlinger i dagligdagen.
Særligt arbejdet omkring den spontane opmærksomhed kan anvendes som en metode til at arbejde frygtreducerende, f.eks. i forhold til den tid vi står i lige nu.

3.    At kursisterne får inspiration til konkrete aktiviteter, øvelser og dokumentation

Naturen giver andre bud på, hvordan vi stimuleres, og der kan komme andre handlekompetencer i spil end i en traditionel sammenhæng.

På kursusdagene arbejder vi med forskellige aktiviteter, og ser på hvordan arbejdet med de enkelte delmål kan passes ind. Vi arbejder med hvordan den enkeltes proces henimod målene kan tilrettelægges, ses og ikke mindst hvordan såvel processen som effekten af de små fremskridt, kan dokumenteres i det daglige.

Erfaringer med implementering

Det er vores erfaring, at implementeringen af ny viden styrkes ved at afholde praksisnære kurser. Derfor tager vi udgangspunkt i medarbejdernes hverdag, og at den viden og teori vi bidrager med, skal kunne overføres til dagligdagen. Dvs. at medarbejderne ved kursusafslutning har konkrete ideer og værktøjer til at gå hjem og sætte aktiviteten i gang.

Det praktiske

Vi afholder helst kurserne med overnatning i naturen. Der vil ofte være naturområder i jeres nærmiljø, der kan anvendes. Overnatning i shelter eller måske på vandrehjem eller lign. faciliteter.

Nysgerrig?

 

Kontakt Annette Nygaard for mere information og evt. et møde for en drøftelse af jeres konkrete behov for kursustilrettelæggelse.

 

Foråret 2020 har været udfordrende, men har også givet anledning til reflektioner og nye veje at gå.

 

Vi har fokus på,

at anvende naturen

som rum for

recovery,

mental sundhed,

stressreduktion,

det målrettede arbejde

og faglig udvikling.

Kontakt

Annette Nygaard

for nærmere information.